Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi az Euroline Ablak Kft. (székhely:2730 Albertirsa, Nagyváradi u. 39, cgjsz.: 13-09-113254, adószám: 13962085-2-13) mint Vállalkozó által nyílászárók gyártására, értékesítésére, megrendelőivel kötött minden ajánlatnak, megrendelésnek és vállalkozási szerződésnek.

Jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák az Euroline Ablak Kft, mint vállalkozó és eladó és a vásárló, mint megrendelő között a jelen dokumentumban foglalt rendelkezések alapján létrejött szerződéses jogviszonyt a vállalkozó / eladó által értékesítésre kínált különböző homlokzati és beltéri műanyag és alumínium nyílászárók, valamint mindezek kiegészítőinek (termékeknek) megrendelésére vonatkozóan.

Az árajánlat elfogadása és megrendelése, illetve a vállalkozási szerződés aláírása egyben jelen ÁSZF-ben foglaltak teljes körű elfogadását jelenti.

I. Általános feltételek

I./1. Vállalkozó ajánlati kötöttséget vállal az ajánlat keltétől számított 30 naptári napos időtartamra, az ajánlattétel ezen időpontig érvényes, amennyiben az ajánlaton ettől eltérő időintervallum nem szerepel.

I./2. A felek közti kommunikáció alapja az írásbeliség, a szóbeli megállapodás, kizárólag abban az esetben jelent kötelezettséget a Vállalkozó részére, ha azt Vállalkozó a Megrendelő részére írásban visszaigazolja és megerősíti, azonban ebben az esetben is szükséges a változást, illetőleg a szóbeli megállapodásban foglaltakat a későbbiekben írásban rögzíteni.

I./3. A Vállalkozó kizárólag a vállalkozási szerződésben meghatározott és körülírt munkafeladatok elvégzésére köteles.

I./4. Alapanyagár emelés esetén az árváltozás jogát fenntartjuk.

II. A szerződés létrejötte

II./1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére részletes írásbeli ajánlatot készít térítésmentesen.  Amennyiben a Megrendelő az ajánlat módosítását kezdeményezi, a felek álláspontjainak egyeztetése, az ajánlat módosítása (új ajánlat) és annak elfogadása után kerülhet sor az új ajánlatban foglaltak alapján a megrendelés leadására. Az ajánlat módosítása kizárólag írásban történhet, a felek egybehangzó akaratnyilatkozata alapján. Megrendelőnek tekintendő a megrendelés aláírásakor a „Megrendelő” feliratnál szereplő személy, gazdasági társaság, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy, vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogosultsággal dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy. A Megrendelő a megrendelés aláírásával egyben elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek méreteiről, műszaki paramétereiről, a felmérés részleteiről megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott a Vállalkozótól / eladótól.

II./2. Az ajánlat a Megrendelő részletes árajánlatkérése alapján tartalmazza a nyílászárók típusát, nyitásmódját, esetleg a pontos nyitásirányát, anyagát, méretét, színét, a különleges igényeket (üveg, üvegosztó, vasalat, kilincsek stb.), tartozékokat és azok jellemzőit. Tartalmazza továbbá a vállalkozói díj nettó vagy Áfával növelt összegét, a fizetési feltételeket, és esetenként szerződéskötés esetén várható vállalási időtartamot, amely adat csak tájékoztató jellegű.

II./3. Megrendelő köteles a kapott árajánlat műszaki és mennyiségi tartalmát ellenőrizni a megrendelés leadása előtt. Ennek elmulasztásából eredő hibákért az Euroline Ablak Kft. felelősséget nem vállal.

II./4. Az elfogadott árajánlat a vállalkozói szerződés mellékletét képezi. Megrendelő kötelezettséget vállal a vállalkozói szerződésben meghatározott és körülírt vállalkozói díj/eladási ár 30 %-ának megfelelő összeg előleg jogcímén – a szerződés aláírásától számított 1 napon belül történő – megfizetésére. Ezen általános fizetési konstrukciótól történő fizetési lehetőség minden esetben a vállalkozási szerződésben egyedileg van meghatározva és részletezve. A díjelőleg késedelmes fizetése esetén a vállalási határidő Vállalkozó / eladó részéről a késedelmes napok számával azonos mértékben növekszik, melyet Megrendelő / vásárló tudomásul vesz.

II./5. Amennyiben helyszíni felmérésre nincs szükség vagy azt a Megrendelő nem igényli a megrendelés mellékeltét a Vállalkozó/eladó által a Megrendelő/vásárló által szolgáltatott adatok alapján készített ajánlat képezi. Ebben az esetben az adatok valóságáért, megfelelőségéért Vállalkozót semmilyen fajta felelősség nem terheli, a hibás adatok, paraméterek megadásából kifolyólag kártalanítási, kártérítési kötelezettség nem terheli.

II./6. Felek az ajánlatban, a megrendelésben foglaltak, illetőleg a helyszíni felmérés eredménye alapján a műszaki paraméterek, a szállítási határidő, a vállalkozási díj véglegesítésével minden esetben Vállalkozási Szerződést kötnek.

III. Felmérés

 III./1. A Megrendelő megrendelheti az ajánlat elkészítéséhez a Vállalkozótól a helyszíni felmérést, amelyért Vállalkozó nem számít fel díjat Megrendelő részére.

III./2. Amennyiben a Megrendelő nem Vállalkozótól rendeli a helyszíni felmérést, úgy Vállalkozó a Megrendelő által, írásban eljuttatott adatok alapján készíti el ajánlatát, és megrendelés esetén annak alapján gyártja le a megrendelt termékeket. Az ajánlatban szereplő méretek minden esetben, gyártási méretek. A Megrendelő által megadott adatok hibájából eredő károkért minden felelősség Megrendelőt terheli.

Amennyien a Megrendelő nem igényli a helyszíni felmérést, de adatot szolgáltatott a megrendelésére, termékre vonatkozóan az eladó / vállalkozó részére, úgy Megrendelő /vásárló a megrendeléssel elismeri, hogy az általa megadott és megrendelésben szereplő termék, termékek méretei, mennyiségi egységei pontosak, és arra a méretre történő legyártását, beszerzését az eladó / vállalkozó megkezdheti, melyre vonatkozóan a vállalkozónak / eladónak utólagos reklamációt nem áll módjában elfogadni.

III./3. A felmérés előre egyeztetett időpontjában a Megrendelő köteles a munkaterületet bejárásra és felmérésre alkalmas állapotban biztosítani. Amennyiben a felmérés a Megrendelő hibájából csak részlegesen végezhető el vagy teljesen meghiúsul, és ezáltal további felmérésre van szükség (pl.: a felmérés a beépítés helyszínének nem megfelelő készültségi foka miatt nem végezhető el), a Vállalkozó jogosult felmérési díjat felszámítani, amely díj a Megrendelőt terheli. Ha a megrendelő úgy igényel felmérést, hogy ezzel együtt a későbbiekben kéri az eladótól / vállalkozótól a termékek jövőbeni beépítését, berakását is, úgy a megrendelő / vásárló köteles a helyszíni felmérést végző szakembert tájékoztatni arról is, hogy az egyes termékeket milyen nyitás iránnyal, szigetelő típussal, színnel és kiegészítőkkel kéri, mely a felmérés során készített felmérési dokumentumban rögzítésre kerül.

III./4. A Megrendelő az újépítésű ingatlanok, épületek esetén köteles átadni Vállalkozó részére 1 példány az érvényes kiviteli terv részét képező alaprajzot, homlokzati részletterveket és minden olyan egyéb információt, amely a beépítést vagy a méreteket befolyásolhatja, legkésőbb a felmérés megkezdésének időpontjáig.

III./5. A helyszíni felmérést követően a Megrendelő minden olyan változásról köteles írásban értesíteni a Vállalkozót, ami a felmért beépítési állapot megváltozását eredményezheti, ennek hiányában Vállalkozó nem felel az esetleges méreteltérésekből eredő problémákért, és Vállalkozó kártérítési, kártalanítási kötelezettségét kizárja.

IV. A szerződés hatálya

IV./1. A felek között létrejött vállalkozási szerződés csak abban az esetben érvényes és joghatályos, amennyiben a megrendelője, vagy meghatalmazottja képviselője a vállalkozási szerződést aláírta, továbbá a Megrendelő által írásban elfogadott végleges árajánlatban a műszaki tartalom részletezett és meghatározott, illetőleg a megrendelőlapon vagy a szerződésben a műszaki tartalom, illetőleg a mennyiségi egységek kellően pontosak és részeletezettek, és a Megrendelő a Vállalkozó / eladó pénztárában megfizette vagy a Vállalkozó / eladó bankszámlájára banki átutalással megfizette a díjelőleg összegét a vállalkozási szerződésben meghatározott és körülírt feltételekkel. Vállalkozó / eladó a vállalkozási szerződés teljesítését akkor kezdi meg, amikor az előleg pénztárába – a választott fizetési mód függvényében – befizetésre, vagy vállalkozó / eladó bankszámláján jóváírásra került.

Megrendelő / vásárló az előleg megfizetésével késedelembe esik, és a Megrendelő a Vállalkozó / eladó írásbeli felszólításától számított további 3 nap elteltével sem fizeti meg az előleg összegét Vállalkozó / eladó részére, úgy eladó jogosult a szerződéstől mindenfajta jogkövetkezmény nélkül elállni, és a szerződés teljesítését megtagadni.

IV./2. A vállalkozási szerződés aláírásával Megrendelő egyben kijelenti és elismeri, hogy az Euroline Ablak Kft Általános Szerződés Feltételeit elolvasta és megismerte, azt értelmezte és elfogadta, magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

IV./3. A vállalkozási szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő elfogadja a vételárat, vállalkozói díjat, illetőleg a megrendelés műszaki tartalmát is, így a későbbiekben méreteltérésekre, műszaki tartalomra vonatkozó reklamációval Vállalkozó / eladó irányába nem él, és ebből adódóan Vállalkozóval szemben semmifajta kártalanítási, kártérítési igényt nem támaszt.

V. Szállítási határidők és feltételek

V./1. Vállalkozó / eladó a vállalkozási szerződésben írásban határozza meg a vállalt teljesítési határidőt.

V./2. A vállalkozói szerződés megkötését követően kért bármiféle utólagos módosítás, változtatás a teljesítési határidő, és a vállalási ár megváltozását vonhatja maga után. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelő felé írásban közli a határidő illetőleg a vállalási ár módosítását, megváltozását, és amennyiben a Megrendelő írásban megrendeli a módosítást, úgy a módosított feltételek lépnek hatályba, és a felek a Vállalkozói Szerződést írásban módosítják a megváltozott feltételekre tekintettel.

V./3. A vállalkozási szerződés megkötését követően szerződő felek a vállalkozási szerződést kölcsönös megegyezéssel az alábbi feltételekkel módosíthatják:

 • A módosításokat, változtatásokat csak írásos formában közlik felek egymással.
 • 3 munkanapon túli változtatás, módosítás új megrendelésnek minősül.
 • A változtatások, módosítások esetén a Vállalkozó ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit Megrendelő köteles megtéríteni.

V./4 Abban az esetben, amennyiben az Euroline Ablak Kft-nél a megrendelés állomány jelentősen megnövekedett, úgy a vállalási határidők előzetes és közös egyeztetés alapján módosíthatóak.

VI. Elállás

VI./1. Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a vállalkozó / eladó a jelen általános szerződésben foglalt teljesítési határidőhöz képest további 45 munkanapon belül sem tudja a megrendelésben foglaltakat teljesíteni, és erről Megrendelőt írásban értesítette, úgy Megrendelő / vásárló jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy az eladó / vállalkozó köteles a megrendelőnek / vásárlónak a megfizetett vételár előleget visszafizetni az elállás közlésétől számított 15 munkanapon belül.

VI./2. A Megrendelő, elállása esetén köteles a Vállalkozó részére megtéríteni az elállással okozott kárt, ilyen kárnak minősül különösen a termék előállításához beszerzett anyag ára, valamint a termék előállításához kapcsolódó munkabér és egyéb költségek, továbbá a vállalkozási szerződésből, illetőleg annak teljesítéséből eredő gyártási költségek. A Vállalkozó jogosult a kártérítési, kártalanítási igényét a visszafizetésre kerülő díjelőleg összegéből levonással érvényesíteni. Amennyiben a megfizetett előleg a felmerült kárt nem fedezi, úgy Megrendelő / vásárló köteles a kár teljes rendezéséhez szükséges különbözetet Vállalkozó / eladó számára az írásban jelzett elállástól számított 8 napon belül megfizetni.

VII. Fizetés módja, ütemezése, fizetési feltételek

VII./1. Vállalkozó / eladó köteles a Megrendelőt / vásárlót a termék, termékek megérkezéséről e-mailben, sms-ben, vagy telefonon értesíteni, és megjelölni azt az időpontot, amikor a termék / termékek átadása, átvétele megtörténhet.

VII./2.  Megrendelő a termékek megrendelését követő 1 napon belül köteles az ajánlatban írt vállalkozói / eladási díj 30 %-át előleg jogcímén megfizetni a szerződésben szereplő pénznemben, és a vállalkozási szerződésben meghatározott fizetési mód alapján. Amennyiben Megrendelő a HUF alapú szerződéses összeget Euróban egyenlíti ki, úgy a befizetés napján érvényes MNB árfolyam alapján kell kiszámítani a befizetendő összeget.

VII./3. Vállalkozó a befolyt előleg összegéről készpénz befizetés esetén a pénzügyi teljesítés napjával, vagy Vállalkozó bankszámláján történő jóváírásától számított 8 naptári napon belül, a jóváírás napjával számlát állít ki Megrendelő részére.

VII./4. Megrendelő a termék átvétele után, vagy amennyiben Megrendelő helyszíni beépítést is kér Vállalkozótól (amely tartalmazza a helyszínre szállítást is) a Vállalkozói Szerződésben rögzítetteknek megfelelően, Vállalkozó végszámlája ellenében köteles a befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjhátralékot 1 napon belül megfizetni.

VIII. A szerződés teljesítése

VIII./1. A teljesítés helye a kivitelezés helyszíne.

VIII./2. Az árajánlatban megadott árak a Megrendelő által választott szolgáltatásokra és termékekre vonatkoznak.

VIII./3. Megrendelő vagy meghatalmazottja köteles a teljesítés helyén az előre egyeztetett időpontban rendelkezésre állni.

VIII./5. Megrendelő és Vállalkozó kölcsönösen együttműködve, a termék átvételekor, a Kivitelezési helyszínen mennyiségi és teljességi (üvegkár, festés-sérülés stb. felmérése) vizsgálatot tart. Vállalkozó/eladó a termék átvételét követően mennyiségi és minőségbeli kifogást nem áll módjában elfogadni. A termék, termékek átvételét követően a Vállalkozó/eladó csak  akkor felel a termékek hibáiért, amennyiben a megrendelő igazolja, hogy azok már az átvételt megelőzően megvoltak.

VIII./7. Vállalkozó a megrendelt termékeket és szolgáltatást Teljesítmény nyilatkozattal adja át.

VIII./8. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogással él, de az alaptalannak bizonyul, Megrendelő köteles Vállalkozó azon költségeit megtéríteni, melyek a minőségi kifogás kivizsgálásával kapcsolatban felmerültek.

IX. Műszaki feltételek

IX./1. Helyszíni felmérés esetén a Megrendelő kötelezettsége a helyszínen a felmérés feltételeit biztosítani, amelyek a következők:

 • a MÉTERVONAL (a végleges padlószinttől mért 100 cm) egyértelmű megadása
 • a felméréshez alkalmas falnyílások megléte (parapetek, áthidalók, falkávák végleges méretének és pozíciójának biztosításával)
 • megközelíthető és hozzáférhető, szabad nyílások;
 • Megrendelő vagy képviselőjének jelenléte ( aki az esetlegesen felmerülő kérdésekben döntési jogkörrel rendelkezik);
 • Egyértelmű állásfoglalás, hogy a nyílászárók beépítésének időpontjában szerelő vagy aljzatbetonra kell-e a nyílászárókat építeni. Amennyiben csak szerelő beton áll majd rendelkezésre, abban az esetben egyértelműen tisztázni kell, hogy a nyílászárók alátámasztását, illetve a hőhíd megszakítást milyen technológiával kívánják biztosítani. Amennyiben megrendelő ezt nem biztosítja, abban az esetben kivitelező, megfelelő méretű toktoldó profilokkal fogja az alátámasztást biztosítani, ami a vállalási áron felül kiszámlázásra kerül.

IX./2. Helyszíni beépítés esetén a Megrendelő kötelezettsége a helyszínen a beépítés feltételeit biztosítani, amelyek a következők:

 • a MÉTERVONAL (a végleges padlószinttől mért 100 cm) egyértelmű megadása, amely nem térhet el a felmérésnél megadott szinttől;
 • a beépítéshez alkalmas falnyílások megléte (parapet, áthidalók, RAL beépítésnél simított falkáva stb);
 • szerelő beton végleges szintje ( amennyiben ennek meglétét a megrendelő vállalta)
 • megközelíthető és hozzáférhető, szabad nyílások;
 • elektromos áram vételi lehetőség, térítésmentesen;
 • elektromosan működtetett szerkezetek esetén (motoros árnyékolók, távnyitók stb.) végleges áramvételi lehetőség és villanyszerelő szakember biztosítása;
 • elektromosan működtetett szerkezetek esetén ( motoros árnyékolók) a megrendelő feladata minden egyes meghajtáshoz, B6 Amperes kismegszakítót biztosítani, meghajtásonként külön-külön kiépítve;
 • Megrendelő vagy képviselőjének jelenléte, ( aki az esetlegesen felmerülő kérdésekben döntési jogkörrel rendelkezik);
 • garázskapuk esetén legalább azon falfelület belső oldali vakolása, ahova a garázskapu be lesz építve.

X. Termékszavatosság, jótállás

X./1. A termék, termékek hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő / vásárló – választása szerint – a kellékszavatosságban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, Megrendelőt / vásárlót azonban nem illeti meg az a jogosultság, hogy a termék, termékek ugyanazon hibája miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igényként a Megrendelő / vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, termékszavatossági igény érvényesítése esetén a termék hibáját a megrendelőnek / vásárlónak kell bizonyítania.

Megrendelő / vásárló a hiba felfedezését követően késedelem nélkül köteles a hibát írásban közölni, a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlést késedelméből eredő kárért a Megrendelő / vásárló tartozik felelősséggel.

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.

A termék hibáját a károsultnak kell bizonyítania.

X./2. Vállalkozó/Eladó a termékekre 1 év jótállást, valamint további 4 év szavatosságot vállal.

X./3. A szavatossági, illetve jótállási kötelezettség kezdő időpontja a termék átvételének napja.

X./4. Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő

 • a terméket szakszerűtlenül szállítja;
 • a karbantartást nem az átadott „Karbantartási útmutató” alapján vagy hiányosan végzi el;
 • a hiba a nem szakszerű beépítésből adódik, amennyiben a beépítést nem az Euroline Ablak Kft végezte;
 • a beépített termék környezete fokozott terhelést ró a termékre (erős páraterhelés (pl.:festés), utólagos vakolás okozta mész- és cementlerakódás, erős porterhelés, stb.);
 • a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett;
 • nem rendeltetésszerűen használja és emiatt a termék meghibásodik;
 • fizikai behatásokból (betörés, időjárás okozta sérülés, nyílászárókra tárgyak felfüggesztése, stb.) ered a kár;
 • átadás után történő üvegtörés, repedés esetén.

X./5. Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem hozta forgalomba, nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenység körében gyártotta vagy forgalmazta. Mentesül a felelősség alól, ha a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett. Mentesül a felelősség alól, ha a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabályban kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

X./6. Az üvegek minőségének vizuális megítélésére vonatkozóan a Magyar Üvegipari Szövetség (MÜSZ), Magyar Ajtó Ablak Egyesület (MATA), Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület (ALUTA) valamint az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (ÉMI) által kidolgozott és kiadott irányelvek a mérvadóak és betartandók. Ezen dokumentum letölthető honlapunkról.

XI. Jogviták

XI./1. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésükkel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani.

XI./2. Felek jogvitáik esetére értékhatártól függően a Budapesti Járásbíróság, illetőleg a Budapesti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

XI./3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a  vállalkozói szerződés szabályai, illetőleg a 2013. évi V. Törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.